Udvalg i DcH-Køge

logo

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING Afd. Køge

 

 

Vedtaget på fællesmødet d. 8. April 2014

GENERELT FOR ALLE UDVALG:

 1. Denne liste revideres en gang årligt blandt udvalgsansvarlige og bestyrelsen
 2. Det enkelte udvalgs opgave består i, at udføre opgaver ifm. arrangementer o.lign. samt at hiode øje med aktivitetskalenderen ift. planlagte mødeaktiviteter.
 3. For samtlige udvalg gælder, at hvis udvalget er forhindret i at udføre en opgave, må det selv stå for afløsning.
 4. Det står et udvalg frit for, at uddelegere opgaver, men udvalget er i sidste ende ansvarlig for opgavens udførelse.
 5. I det omfang et udvalg eller andre har ønsker og ideer til arrangementer, hvad enten det er målrettet hundelivet eller fornøjelseslivet, skal dette afklares med Aktivitetsudvalget forinden
 6. De enkelte udvalg orienteres forud om datoer for bestyrelsesmøder. Det er herefter udvalgenes opgave at videregive relevant information til bestyrelsen, således at denne har lidt overblik over, hvad der foregår i udvalgene.
 7. Bestyrelsen informerer et udvalg skriftligt, hvis der besluttes tiltag af betydning for udvalget.
 8. Såfremt et udvalg ønsker ændringer til næste års budget, udarbejdes et budgetforslag til kassereren i november måned.
 9. I det omfang vores egen butik (materialesalg) kan levere materialer til arrangementer o.l., er udvalgene forpligtet til at gøre brug af dette.
 10. Alle udvalg er forpligtet til altid at huske hjemmesiden, som et godt sted at orientere medlemmerne om udvalgets arbejde. Datoer for aktiviteter, konkurrencer mv. skal lægges på hjemmesidens kalender via Formanden.
 11. Af hensyn til tænd/ sluk for varmen i klubhuset, bedes man, hvis man har aktiviteter i løbet af den efterfølgende uge og behøver varme, at kontakte Finn Gravgaard på 40471077, Curt Clausen på 25853864 eller Inge Lise Larsen på 26902525. Så vil varmen blive sat til automatisk.

GÆLDENDE FOR DET ENKELTE UDVALG/ ANSVARLIGE:

TRÆNERUDVALGET

 1. Træning af hunde og hundeførere.
 2. Opdele hold og skaffe trænere til disse.
 3. Lave og ajourføre lister over hold og hundeførere (trænerformand)
 4. Indkalde til trænermøder (trænerformand)
 5. Den enkelte træner skal sørge for, via holdlisterne, at kontrollere at hundeførerne på holdet har betalt kontingent.

KURSUSHUNDEUDVALG

Består af trænerformand, næstformand og undervisningsteamet.

 1. Evt. indrykning af annoncer i dagspressen ved opstart af nyt kursushold (trænerformand)
 2. Modtage tilmeldinger til K-hold (trænerformand)
 3. Fordele K-hunde på hold efter alder og evt. Størrelse (trænerformand)
 4. Afholde teoriaftener (undervisningsteamet)
 5. Afholde orienterings møde ved opstart af nye hold (trænerformand)
 6. Afholde dyrlægeaften (undervisningsteam)
 7. Arrangere K-hunde afslutning (trænernæstformand)
 8. Videregive information om planlagte aktiviteter til formanden a.h.t. aktivitetskalenderen.

UDDANNELSESUDVALG

 1. Består en repræsentant fra hver træningsaktivitet samt en formand.
 2. Undersøger og opsøger emner til nye træneraspiranter
 3. Koordinere kursusansøgninger og bevillige kurser for trænere, aspiranter og potentielle træneraspiranter.
 4. Afholder midtvejssamtaler med træneraspiranter, der er påbegyndt uddannelsen mhp at afdække fortsat ønske om overbygningsuddannelse
 5. Arrangere interne trænerkurser

AKTIVITETSUDVALGET

 1. Planlægge og afholde fællesdage (sommer- og juleafslutninger) og andre arrangementer for medlemmer. Det kan være rene fornøjelsesarrangementer eller arrangementer målrettet hundearbejdet.
 2. Videregive information til hundeførere gennem trænere og hjemmesiden.
 3. Afklare planlagte aktiviteter med formanden a.h.t. aktivitetskalenderne.

KONKURRENCEUDVALGET LYDIGHED.

 1. Planlægge lokal- og kredskonkurrencer + klubmesterskaber. (Ikke Agility eller Rally)
 2. Fremsende evt. ønsker om kredskonkurrencer for det kommende år, senest 1/5 året før, til formanden, så fremsendelse til kredsens konkurrenceudvalg kan ske i maj måned.
 3. Indkøbe alle præmier til årets resultater for lydighed.
 4. Videregive information om planlagte aktiviteter til formanden a.h.t. aktivitetskalenderen.
 5. Lave og udsende indbydelser til kredskonkurrencer online.
 6. Ophænge indbydelser til lokalkonkurrencer
 7. Modtage tilmeldinger til kredskonkurrencer online.
  1. Indkøb af præmier.
  2. Udpege beregnerhold.
  3. Materialer til beregnerhold.
  4. Udkørsel af materialer dagen før.
  5. Afmærkning af skitse mht. konkurrencesteder, parkerings- og luftepladser.
  6. Invitere figuranter og medhjælpere.
  7. Opdeling af areal
  8. Opsætning af skilte på konkurrencedagen.
  9. Udkørsel af materialer på selve konkurrencedagen.
  10. Udpege konkurrence- og evt. klasseledere.
  11. Udfærdige deltagerlister og program.
  12. Klargøre dommerlister.
  13. Sørge for mad til dommere, figuranter, hjælpere og deltagere.
  14. Udbringning af drikkevarer til dommere og figuranter i løbet af konkurrencedage.
  15. Oprydning efter konkurrencen.
 8. Udsende resultater fra kredskonkurrencer til Landskonkurrenceudvalget samt hjemmesiden.
 9. Sørge for dommersedler, diplomer mv.
 10. Bestille dommere til lokalkonkurrencer.
 11. Beregning af årets konkurrencehund i lydighed på årets sidste klubmesterskab samt vandrepokal på generalforsamlingen.
 12. Beregning og uddeling af Bent Svendsens vandrepokal for bedste spor til lokalkonkurrence
 13. Lave klare aftaler med kantinen i forbindelse med afholdelse af konkurrencer.
 14. Afholde møde med samtlige hjælpere ca. 3 uger før konkurrencen
 15. Lave budgetudkast til bestyrelsen.

HUS- OG PLADSUDVALG

 1. Al indvendig daglig drift af klubhuset, såsom reparation, vedligeholdelse o.l.
 2. Udvendig vedligeholdelse af klubhus.
 3. Arrangere arbejdsdag sammen med Aktivitetsudvalget
 4. Vedligeholde pladsen
 5. Slå græs omkring klubhuset.
 6. Sørge for at der er sporpinde, genstande mv. til brug ved konkurrencer
 7. Administrere skabene i kontoret.

AGILITYUDVALGET

 1. Kontrollere at dem, der deltager i træningen er medlem.
 2. Fremsende evt. ønsker om kredskonkurrencer for det kommende år, senest 1/5 , året før, til formanden, så fremsendelse til kredsens konkurrenceudvalg kan ske i maj måned.
 3. Oprette konkurrencer og indbydelser på onlinesystemet
 4. Sørge for præmier til årets resultater i agility.
 5. Arrangere lands-, kredskonkurrencer og klubmesterskab.
  1. Sørge for dommersedler mv.
  2. Købe pokaler.
  3. Finde hjælpere
  4. Udsende resultater fra lands- og kredskonkurrencer til Landsagilityudvalget, kredsen, samt hjemmesiden.
  5. Holde regnskab med årets agilityhund.
 6. Medvirke til uddannelse af aspiranter og indstilling til ekstern uddannelse.
 7. Viderebringe agility nyt på hjemmesiden (resultater o.l.)
 8. Videregive information om planlagte aktiviteter til formanden aht. aktivitetskalenderen og til Aktivitetsudvalget aht. koordinering
 9. Lave klare aftaler med kantinen i forbindelse med afholdelse af konkurrencer.

RALLYUDVALGET

 1. Fremsendelse af eventuelle ønsker om kredskonkurrencer for det kommende år, senest 1/5, året før, til formanden, så fremsendelse til kredsens konkurrenceudvalg kan ske i maj måned.
 2. Oprette eventuelle konkurrencer og indbydelser på onlinesystemet
 3. Sørge for præmier til årets resultater i Rally
 4. Arrangere lands-, kredskonkurrencer og klubmesterskab
  1. Sørge for dommersedler
  2. Købe pokaler
  3. Finde hjælpere
  4. Udsende resultater fra lands- og kredskonkurrencer til Landsrallyudvalget, kredsen samt
   hjemmesiden.
 5. Holde regnskab med årets Rallyhund
 6. Medvirke til uddannelse af aspiranter og indstilling til ekstern uddannelse
 7. Viderebringe rally nyt på hjemmesiden (resultater o.l.)
 8. Videregive information om planlagte aktiviteter til formanden aht aktivitetskalenderen og til Aktivitetsudvalget mhp koordinering
 9. Lave klare aftaler med kantinen i forbindelse med afholdelse af konkurrencer.

MATERIALEUDVALGET

 1. Sælge hundeartikler på træningsdage og i det omfang det er muligt på andre aktivitetsdage
 2. Salg af tøj og trykning af logo på tøj.
 3. Udarbejde status og regnskab for butikken v/årets udgang.

KANTINEUDVALG

 1. Sørge for mad og drikke til medlemmerne på træningsdage og efter aftale med arrangørerne på teori- og kursus aftener o. lign.
 2. Sørge for drikkevarer o.l.
 3. Oprydning af køkken
 4. Koordinere rengøring samt indkøb af rengøringsmidler samt sørge for vask af håndklæder, viskestykker mv.
 5. Holde formanden/ kassereren løbende orienteret om kantinen, herunder økonomi.
 6. Stå for udlevering og underskreven registrering af nøgler.

NØGLEANSVARLIG:

 1. Stå for udlevering og underskreven registrering af nøgler
 2. Sørge for indkøb af nøgler

FORMAND

 1. Indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamling.
 2. Videregive information fra kreds og landsforening ved opslag på opslagstavlen
 3. Repræsentere DCH i Fællesudvalget og kredsråd
 4. Forefaldende administrative opgaver.
 5. Deltagerbetaling til eksterne konkurrencer
 6. Berigtige og rekvirere hundeførermærker og diplomer ved kredsformanden.
 7. Koordinering af aktivitetskalender/ hjemmeside.
 8. Købe præmier/ pokaler til årets resultater i agility, rally og lydighed

KASSERER

 1. Føre løbende driftsregnskab.
 2. Udarbejde budget og endeligt regnskab.
 3. Koordinere indbetalinger til konkurrencer med de konkurrenceansvarlige
 4. Kontakt til revisorer, pengeinstitutter mv.
 5. Betaling af modtagne regninger.
 6. Ajourføre medlemskartotek samt medlemslister ophængt i klubhuset
 7. Søge tilskud hos kommunen

BESTYRELSEN GENERELT

 1. Udpege kredsrepræsentant.
 2. Udpege repræsentant (udover formanden) til Fællesudvalget.
 3. Afholde koordineringsmøde med udvalgsformænd indenfor 2 mdr. efter generalforsamlingen.
 4. Udvælgelse og uddeling af ”aktivitetsvandrepokal”.

HJEMMESIDEUDVALG

 1. Vedligeholde og ajourføre hjemmesiden
 2. Udvikle hjemmesiden i samarbejde med bestyrelsen


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/